Ram Raksha Stotram | श्री राम रक्षा स्तोत्रम्

Ram Raksha Stotram

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य। बुधकौशिक ऋषि:।
श्रीसीतारामचंद्रोदेवता। अनुष्टुप् छन्द:।
सीता शक्ति:। श्रीमद्हनुमान् कीलकम्।
श्रीसीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोग: ॥