Vishnu Sahasranamam – क्या आपको इसका मतलब पता है?

विष्‍णु सहस्‍त्रनामम् स्‍तोत्र
Vishnu Sahasranamam

Vishnu Sahasranamam Stotra in Hindi

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम:

ॐ विश्वं विष्णु: वषट्कारो भूत-भव्य-भवत-प्रभुः ।
भूत-कृत भूत-भृत भावो भूतात्मा भूतभावनः ।। 1 ।।

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गतिः।
अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च ।। 2 ।।

योगो योग-विदां नेता प्रधान-पुरुषेश्वरः ।
नारसिंह-वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः ।। 3 ।।

सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु: भूतादि: निधि: अव्ययः ।
संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु: ईश्वरः ।। 4 ।।

स्वयंभूः शम्भु: आदित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः ।
अनादि-निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ।। 5 ।।

अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो-अमरप्रभुः ।
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ।। 6 ।।

अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः ।
प्रभूतः त्रिककुब-धाम पवित्रं मंगलं परं ।। 7।।

ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः ।
हिरण्य-गर्भो भू-गर्भो माधवो मधुसूदनः ।। 8 ।।

ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ।
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति: आत्मवान ।। 9 ।।

सुरेशः शरणं शर्म विश्व-रेताः प्रजा-भवः ।
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ।। 10 ।।

अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादि: अच्युतः ।
वृषाकपि: अमेयात्मा सर्व-योग-विनिःसृतः ।। 11 ।।

वसु:वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः ।
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ।। 12 ।।

रुद्रो बहु-शिरा बभ्रु: विश्वयोनिः शुचि-श्रवाः ।
अमृतः शाश्वतः स्थाणु: वरारोहो महातपाः ।। 13 ।।

सर्वगः सर्वविद्-भानु:विष्वक-सेनो जनार्दनः ।
वेदो वेदविद-अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः ।। 14 ।।

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृता-कृतः ।
चतुरात्मा चतुर्व्यूह:-चतुर्दंष्ट्र:-चतुर्भुजः ।। 15 ।।

भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु: जगदादिजः ।
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ।। 16 ।।

उपेंद्रो वामनः प्रांशु: अमोघः शुचि: ऊर्जितः ।
अतींद्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ।। 17 ।।

वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः।
अति-इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ।। 18 ।।

महाबुद्धि: महा-वीर्यो महा-शक्ति: महा-द्युतिः।
अनिर्देश्य-वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रि-धृक ।। 19 ।।

महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः ।
अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदां-पतिः ।। 20 ।।

मरीचि:दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः ।
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ।। 21 ।।

अमृत्युः सर्व-दृक् सिंहः सन-धाता संधिमान स्थिरः ।
अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ।। 22 ।।

गुरुःगुरुतमो धामः सत्यः सत्य-पराक्रमः ।
निमिषो-अ-निमिषः स्रग्वी वाचस्पति: उदार-धीः ।। 23 ।।

अग्रणी: ग्रामणीः श्रीमान न्यायो नेता समीरणः ।
सहस्र-मूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात ।। 24 ।।

आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सं-प्रमर्दनः ।
अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः ।। 25 ।।

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक्-विश्वभुक्-विभुः ।
सत्कर्ता सकृतः साधु: जह्नु:-नारायणो नरः ।। 26 ।।

असंख्येयो-अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्ट-कृत्-शुचिः ।
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ।। 27।।

वृषाही वृषभो विष्णु: वृषपर्वा वृषोदरः ।
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति-सागरः ।। 28 ।।

सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः ।
नैक-रूपो बृहद-रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ।। 29 ।।

ओज: तेजो-द्युतिधरः प्रकाश-आत्मा प्रतापनः ।
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्र:चंद्रांशु: भास्कर-द्युतिः ।। 30 ।।

अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिंदुः सुरेश्वरः ।
औषधं जगतः सेतुः सत्य-धर्म-पराक्रमः ।। 31 ।।

भूत-भव्य-भवत्-नाथः पवनः पावनो-अनलः ।
कामहा कामकृत-कांतः कामः कामप्रदः प्रभुः ।। 32 ।।

युगादि-कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः ।
अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित्-अनंतजित ।। 33 ।।

इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः ।
क्रोधहा क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु: महीधरः ।। 34 ।।

अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः ।
अपाम निधिरधिष्टानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ।। 35 ।।

स्कन्दः स्कन्द-धरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः ।
वासुदेवो बृहद भानु: आदिदेवः पुरंदरः ।। 36 ।।

अशोक: तारण: तारः शूरः शौरि: जनेश्वर: ।
अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ।। 37 ।।

पद्मनाभो-अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत ।
महर्धि-ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः ।। 38 ।।

अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः ।
सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजयः ।। 39 ।।

विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु: दामोदरः सहः ।
महीधरो महाभागो वेगवान-अमिताशनः ।। 40 ।।

उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः ।
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ।। 41 ।।

व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो-ध्रुवः ।
परर्रद्वि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ।। 42 ।।

रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो-अनयः ।
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ: धर्मो धर्मविदुत्तमः ।। 43 ।।

वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः ।
हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ।। 44।।

ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ।
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व-दक्षिणः ।। 45 ।।

विस्तारः स्थावर: स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम ।
अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ।। 46 ।।

अनिर्विण्णः स्थविष्ठो-अभूर्धर्म-यूपो महा-मखः ।
नक्षत्रनेमि: नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ।। 47 ।।

यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः ।
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं ।। 48 ।।

सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत ।
मनोहरो जित-क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ।। 49 ।।

स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत ।
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ।। 50 ।।

धर्मगुब धर्मकृद धर्मी सदसत्क्षरं-अक्षरं ।
अविज्ञाता सहस्त्रांशु: विधाता कृतलक्षणः ।। 51 ।।

गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः ।
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद गुरुः ।। 52 ।।

उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ।
शरीर भूतभृद्भोक्ता कपींद्रो भूरिदक्षिणः ।। 53 ।।

सोमपो-अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुसत्तमः ।
विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः ।। 54 ।।

जीवो विनयिता-साक्षी मुकुंदो-अमितविक्रमः ।
अम्भोनिधिरनंतात्मा महोदधिशयो-अंतकः ।। 55 ।।

अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः ।
आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ।। 56 ।।

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः ।
त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृंगः कृतांतकृत ।। 57 ।।

महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांगदी ।
गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्र-गदाधरः ।। 58 ।।

वेधाः स्वांगोऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणो-अच्युतः ।
वरूणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ।। 59 ।।

भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधः ।
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु:-गतिसत्तमः ।। 60 ।।

सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः ।
दिवि:स्पृक् सर्वदृक व्यासो वाचस्पति:अयोनिजः ।। 61 ।।

त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक ।
संन्यासकृत्-छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम ।। 62 ।।

शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः ।
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ।। 63 ।।

अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत्-शिवः ।
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ।। 64 ।।

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः ।
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान्-लोकत्रयाश्रयः ।। 65 ।।

स्वक्षः स्वंगः शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर: ।
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः ।। 66 ।।

उदीर्णः सर्वत:चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः ।
भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ।। 67 ।।

अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः ।
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः ।। 68 ।।

कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः ।
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः ।। 69 ।।

कामदेवः कामपालः कामी कांतः कृतागमः ।
अनिर्देश्यवपुर्विष्णु: वीरोअनंतो धनंजयः ।। 70 ।।

ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ।
ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ।। 71 ।।

महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः ।
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः ।। 72 ।।

स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः ।
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ।। 73 ।।

मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः ।
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ।। 74 ।।

सद्गतिः सकृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः ।
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ।। 75 ।।

भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो-अनलः ।
दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो-अथापराजितः ।। 76 ।।

विश्वमूर्तिमहार्मूर्ति:दीप्तमूर्ति: अमूर्तिमान ।
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ।। 77 ।।

एको नैकः सवः कः किं यत-तत-पद्मनुत्तमम ।
लोकबंधु: लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ।। 78 ।।

सुवर्णोवर्णो हेमांगो वरांग: चंदनांगदी ।
वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरऽचलश्चलः ।। 79 ।।

अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक ।
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ।। 80 ।।

तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः ।
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृंगो गदाग्रजः ।। 81 ।।

चतुर्मूर्ति: चतुर्बाहु:श्चतुर्व्यूह:चतुर्गतिः ।
चतुरात्मा चतुर्भाव:चतुर्वेदविदेकपात ।। 82 ।।

समावर्तो-अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः ।
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ।। 83 ।।

शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः ।

इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ।। 84 ।।

उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः ।

अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविज-जयी ।। 85 ।।

सुवर्णबिंदुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः ।
महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधः ।। 86 ।।

कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो-अनिलः ।
अमृतांशो-अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ।। 87 ।।

सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः ।
न्यग्रोधो औदुंबरो-अश्वत्थ:चाणूरांध्रनिषूदनः ।। 88 ।।

सहस्रार्चिः सप्तजिव्हः सप्तैधाः सप्तवाहनः ।
अमूर्तिरनघो-अचिंत्यो भयकृत्-भयनाशनः ।। 89 ।।

अणु:बृहत कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् ।
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ।। 90 ।।

भारभृत्-कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः ।
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ।। 91 ।।

धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः ।
अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः ।। 92 ।।

सत्त्ववान सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः ।
अभिप्रायः प्रियार्हो-अर्हः प्रियकृत-प्रीतिवर्धनः ।। 93 ।।

विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग विभुः ।
रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ।। 94 ।।

अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः ।
अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकधिष्ठानमद्भुतः ।। 95।।

सनात्-सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः ।
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक स्वस्तिदक्षिणः ।। 96 ।।

अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः ।
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ।। 97 ।।

अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः ।
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ।। 98 ।।

उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः ।
वीरहा रक्षणः संतो जीवनः पर्यवस्थितः ।। 99 ।।

अनंतरूपो-अनंतश्री: जितमन्यु: भयापहः ।
चतुरश्रो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ।। 100 ।।

अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिरांगदः ।
जननो जनजन्मादि: भीमो भीमपराक्रमः ।। 101 ।।

आधारनिलयो-धाता पुष्पहासः प्रजागरः ।
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ।। 102 ।।

प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः ।
तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः ।। 103 ।।

भूर्भवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः ।
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः ।। 104 ।।

यज्ञभृत्-यज्ञकृत्-यज्ञी यज्ञभुक्-यज्ञसाधनः ।
यज्ञान्तकृत-यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च ।। 105 ।।

आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः ।
देवकीनंदनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ।। 106 ।।

शंखभृन्नंदकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः ।
रथांगपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ।। 107 ।।

सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति।

वनमालि गदी शार्ङ्गी शंखी चक्री च नंदकी ।
श्रीमान् नारायणो विष्णु: वासुदेवोअभिरक्षतु ।

Vishnu Sahasranamam – Hindi Meaning

#नामविष्‍णु सहस्‍त्रनामम् - हिंदी में अर्थ
1विश्वम्जो स्वयं ब्रह्मांड है
2विष्णुःवह जो हर जगह व्याप्त है
3वषट्कारःवह जो विस्मरण के लिए प्रवृत्त होता है
4भूतभव्यभवत्प्रभुःभूत, वर्तमान और भविष्य का भगवान
5भूतकृत्सभी प्राणियों का रचयिता
6भूतभृत्वह जो सभी प्राणियों का पोषण करता है
7भावःवह जो सभी चलती और नॉनमोविंग चीजें बन जाती है
8भूतात्मासभी प्राणियों का आत्मान
9भूतभावनःसभी प्राणियों की वृद्धि और जन्म का कारण
10पूतात्मावह एक अत्यंत शुद्ध सार के साथ
11परमात्मा परमसत्ता; ब्रह्म; ईश्वर; भगवान; जो श्रेष्ठ और उत्तम हो।
12मुक्तानां परमा गतिःअंतिम लक्ष्य, मुक्त आत्माओं द्वारा पहुँचा
13अव्ययःबिना विनाश के
14पुरुषःवह जो मजबूत पुरुषत्व के साथ एक आत्मा की अभिव्यक्ति है
15साक्षीगवाह
16क्षेत्रज्ञःक्षेत्र का ज्ञाता
17अक्षरःअक्षय
18योगःवह जिसे योग के माध्यम से महसूस किया जाता है
19योगविदां नेतायोग जानने वालों का मार्गदर्शक
20प्रधानपुरुषेश्वरःप्रभु के पुरुषार्थ और पुरुषार्थ
21नारसिंहवपुःवह जिसका रूप मानव-सिंह है
22श्रीमान्वह जो हमेशा श्री के साथ है
23केशवःजिसके बाल बहुत लंबे और सुंदर हों; बहुत घने केशों वाला।
24पुरुषोत्तमःसर्वोच्च नियंत्रक, जो पुरुषों में सब से उत्तम या सर्वश्रेष्ठ हो।
25सर्वःवह जो सब कुछ है
26शर्वःशुभ
27शिवःवह जो सदा शुद्ध है
28स्थाणुःस्तंभ, अचल सत्य
29भूतादिःपाँच महाभूतों का कारण
30निधिरव्ययःअभेद्य खजाना
31सम्भवःवह जो अपनी मर्जी से उतरता है
32भावनःवह जो अपने भक्तों को सब कुछ देता है
33भर्तावह जो संपूर्ण जीव जगत पर शासन करता है
34प्रभवःपाँच महाभूतों का गर्भ
35प्रभुःसर्वशक्तिमान भगवान
36ईश्वरःवह जो बिना किसी की मदद के कुछ भी कर सकता है
37स्वयम्भूःवह जो स्वयं से प्रकट होता है
38शम्भुःवह जो शुभता लाता हो
39आदित्यःअदिति का पुत्र; सूर्य
40पुष्कराक्षःवह जिसके पास कमल के समान नेत्र हों
41महास्वनःवह जिसके पास गड़गड़ाहट की आवाज हो
42अनादि-निधनःवह मूल या अंत के बिना
43धातावह जो अनुभव के सभी क्षेत्रों का समर्थन करता है
44विधातासृष्टि का रचयिता; व्यवस्था या विधान करने वाला
45धातुरुत्तमःपरमाणु; धातु का सबसे छोटा हिस्सा
46अप्रमेयःवह जो माना नहीं जा सकता
47हृषीकेशःइंद्रियों के स्वामी
48पद्मनाभःवह जिसकी नाभि से कमल निकलता है
49अमरप्रभुःदेवों के देव
50विश्वकर्माब्रह्मांड का निर्माता
51मनुःवह जो वैदिक मंत्रों के रूप में प्रकट हुआ है
52त्वष्टावह जो विशाल चीजों को छोटा बनाता है
53स्थविष्ठःपरम सकल
54स्थविरो ध्रुवःप्राचीन, अविचल
55अग्राह्यःवह जो कथित रूप से कामुक न हो
56शाश्वतःवह जो हमेशा एक ही रहता है
57कृष्णःवह जिसका रंग गहरा हो
58लोहिताक्षःलाल आंखों
59प्रतर्दनःसर्वोच्च विनाश
60प्रभूतस्कभी-भरा
61त्रिकाकुब्धामतीन तिमाहियों का समर्थन
62पवित्रम्वह जो हृदय को पवित्रता देता है
63मंगलं-परम्परम शुभ
64ईशानःपाँच महाभूतों का नियंत्रक
65प्राणदःवह जो जीवन देता है
66प्राणःवह जो कभी रहता है
67ज्येष्ठःसब से पुराना
68श्रेष्ठःसबसे शानदार
69प्रजापतिःसभी प्राणियों के भगवान
70हिरण्यगर्भःवह जो संसार के गर्भ में वास करता है
71भूगर्भःवह जो संसार का गर्भ है
72माधवःलक्ष्मी के पति
73मधुसूदनःमधु दानव का संहारक
74ईश्वरःनियंत्रक
75विक्रमःवह जो सर्वगुण संपन्न हो
76धन्वीवह जिसके पास सदैव दिव्य धनुष हो
77मेधावीअति बुद्धिमान
78विक्रमःवीरतापूर्ण
79क्रमःसभी सर्वव्यापी
80अनुत्तमःअतुलनीय रूप से महान
81दुराधर्षःवह जो सफलतापूर्वक हमला नहीं किया जा सकता
82कृतज्ञःवह जो सब जानता है
83कृतिःवह जो हमारे सभी कार्यों को पुरस्कृत करता है
84आत्मवान्सभी प्राणियों में स्व
85सुरेशःअवगुणों के स्वामी
86शरणम्शरण
87शर्मवह जो स्वयं असीम आनंद है
88विश्वरेताःब्रह्मांड का बीज
89प्रजाभवःवह जिससे सभी प्रजा आती है
90अहःवह जो समय का स्वरूप है
91संवत्सरःवह जिससे समय की अवधारणा आती है
92व्यालःनास्तिकों को सर्प (वलय)
93प्रत्ययःवह जिसका स्वभाव ज्ञान है
94सर्वदर्शनःसब देख रहे है
95अजःवर्तमान
96सर्वेश्वरःसभी का नियंत्रक
97सिद्धःसबसे प्रसिद्ध
98सिद्धिःवह जो मोक्ष देता हो
99सर्वादिःसभी की शुरुआत
100अच्युतःअचूक
101वृषाकपिःवह जो दुनिया को धर्मान्तरित करता है
102अमेयात्मावह जो अनंत किस्मों में प्रकट होता है
103सर्वयोगविनिसृतःवह जो सभी आसक्तियों से मुक्त हो
104वसुःसभी तत्वों का समर्थन
105वसुमनाःवह जिसका मन परम पवित्र है
106सत्यःसच्चाई
107समात्मावह जो सभी में समान हो
108सम्मितःजिसे अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है
109समःबराबरी का
110अमोघःकभी उपयोगी
111पुण्डरीकाक्षःवह जो दिल में बसता है
112वृषकर्मावह जिसका हर कार्य धर्मी है
113वृषाकृतिःधर्म का रूप
114रुद्रःवह जो पराक्रमी है और वह जो "उग्र" है
115बहुशिरःवह जिसके पास कई सिर हों
116बभ्रुःवह जो सारी दुनिया पर राज करता है
117विश्वयोनिःब्रह्मांड का गर्भ
118शुचिश्रवाःवह जो केवल अच्छे और शुद्ध को सुनता है
119अमृतःअजर अमर
120शाश्वतः-स्थाणुःस्थायी और अचल
121वरारोहःसबसे शानदार गंतव्य
122महातपःवह महान तप का
123सर्वगःसभी सर्वव्यापी
124सर्वविद्भानुःसर्वज्ञ और अपूर्व
125विष्वक्सेनःवह जिसके खिलाफ कोई सेना खड़ी नहीं कर सकती
126जनार्दनःवह जो अच्छे लोगों को खुशी देता है
127वेदःवह जो वेद है
128वेदविद्वेदों का ज्ञाता
129अव्यंगःबिना खामियों के
130वेदांगःवह जिसके अंग वेद हैं
131वेदविद्वह जो वेदों का चिन्तन करता हो
132कविःऋषि
133लोकाध्यक्षःवह जो सभी लोकों की अध्यक्षता करता है
134सुराध्यक्षःवह जो सभी देवों की अध्यक्षता करता है
135धर्माध्यक्षःवह जो धर्म की अध्यक्षता करता है
136कृताकृतःवह सब जो बनाया जाता है और बनाया नहीं जाता है
137चतुरात्माचार गुना स्व
138चतुर्व्यूहःवासुदेव, संस्कार आदि।
139चतुर्दंष्ट्रःवह जिसके पास चार डिब्बे हैं (नरसिम्हा)
140चतुर्भुजःचार हाथ
141भ्राजिष्णुःआत्म-संवेदी चेतना
142भोजनम्वह जो इन्द्रिय-वस्तु है
143भोक्ताभोग करनेवाला
144सहिष्णुःवह जो धैर्यपूर्वक पीड़ित हो सकता है
145जगदादिजःदुनिया की शुरुआत में पैदा हुआ
146अनघःगुनाहों के बिना
147विजयःविजयी
148जेताकभी-सफल
149विश्वयोनिःवह जो संसार के कारण अवतार लेता है
150पुनर्वसुःवह जो विभिन्न शरीरों में बार-बार रहता है
151उपेन्द्रःइंद्र का छोटा भाई (वामन)
152वामनःवह एक बौने शरीर के साथ
153प्रांशुःवह एक विशाल शरीर के साथ
154अमोघःवह जिसका कृत्य एक महान उद्देश्य के लिए हो
155शुचिःवह जो बेदाग साफ हो
156ऊर्जितःवह जिसकी अनंत जीवन शक्ति है
157अतीन्द्रःवह जो इंद्र से आगे निकल जाए
158संग्रहःवह जो सब कुछ एक साथ रखता हो
159सर्गःवह जो स्वयं से संसार का निर्माण करता है
160धृतात्माखुद में स्थापित
161नियमःनियुक्ति प्राधिकारी
162यमःप्रशासक
163वेद्यःवह जो जाना जाय
164वैद्यःसर्वोच्च चिकित्सक
165सदायोगीहमेशा योग में
166वीरहावह जो पराक्रमी वीरों का नाश करता है
167माधवःसभी ज्ञान के भगवान
168मधुःमिठाई
169अतीन्द्रियःबोध अंगों से परे
170महामायःसभी माया के सर्वोच्च स्वामी
171महोत्साहःबड़ा उत्साह है
172महाबलःवह जिसके पास सर्वोच्च शक्ति हो
173महाबुद्धिःवह जिसके पास सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है
174महावीर्यःपरम सार
175महाशक्तिःसर्वशक्तिमान
176महाद्युतिःबहुत चमकदार
177अनिर्देश्यवपुःवह जिसका रूप अवर्णनीय है
178श्रीमान्वह जो हमेशा गौरव से विराजित होता है
179अमेयात्मावह जिसका सार अपरंपार है
180महाद्रिधृक्वह जो महान पर्वत का समर्थन करता है
181महेष्वासःवह जो शारंग का उत्पादन करता है
182महीभर्ताधरती माता का पति
183श्रीनिवासःश्री का स्थायी निवास
184सतां गतिःसभी गुणी लोगों के लिए लक्ष्य
185अनिरुद्धःवह जो बाधित नहीं किया जा सकता है
186सुरानन्दःवह जो सुख देता हो
187गोविन्दःगायों का रक्षक।
188गोविदां-पतिःज्ञान के सभी पुरुषों के भगवान
189मरीचिःवह शक्ति या तत्व जिसके योग से वस्तुओं आदि का रूप आँख को दिखाई देता है
190दमनःवह जो रक्षों को नियंत्रित करता है
191हंसःहंस
192सुपर्णःसुंदर पंखों वाला (दो पक्षी सादृश्य)
193भुजगोत्तमःसर्प अनंत
194हिरण्यनाभःवह जिसकी सुनहरी नाभि हो
195सुतपाःवह जिसके पास शानदार तपस हो
196पद्मनाभःवह जिसकी नाभि कमल के समान हो
197प्रजापतिःवह जिससे सभी जीव निकलते हैं
198अमृत्युःवह जो कोई मृत्यु नहीं जानता
199सर्वदृक्हर चीज का द्रष्टा
200सिंहःवह जो नष्ट करता हो
201सन्धातानियामक
202सन्धिमान्वह जो वातानुकूलित लगता है
203स्थिरःनियमित
204अजःवह जो अजा, ब्रह्म का रूप लेता है
205दुर्मषणःवह जिसे वशीभूत नहीं किया जा सकता है
206शास्तावह जो ब्रह्मांड पर शासन करता है
207विश्रुतात्माविष्णु
208सुरारिहादेवों के शत्रुओं का नाश करने वाला
209गुरुःशिक्षक
210गुरुतमःसबसे महान शिक्षक
211धामलक्ष्य
212सत्यःवह जो स्वयं सत्य है
213सत्यपराक्रमःगतिशील सत्य
214निमिषःवह जिसने चिंतन में आंखें बंद कर रखी हों
215अनिमिषःवह जो अविचलित रहता है; कभी जानकर
216स्रग्वीवह जो हमेशा फूलों की एक माला पहनता है
217वाचस्पतिः-उदारधीःवह जो जीवन के सर्वोच्च कानून को पूरा करने में वाक्पटु है; वह बड़े दिल वाले बुद्धिमत्ता वाले थे
218अग्रणीःवह जो हमें शिखर तक पहुँचाता है
219ग्रामणीःवह जो झुंड का नेतृत्व करता है
220श्रीमान्प्रकाश, आलोक, वैभव का स्वामी
221न्यायःन्याय
222नेतानेता
223समीरणःवह जो सभी जीवित प्राणियों के सभी आंदोलनों को पर्याप्त रूप से प्रशासित करता है
224सहस्रमूर्धावह जिसके पास अंतहीन सिर हों
225विश्वात्माब्रह्मांड की आत्मा
226सहस्राक्षःहजारों आँखें
227सहस्रपात्हजार टांगों
228आवर्तनःअनदेखी गतिशीलता
229निवृत्तात्माआत्मा पदार्थ से पीछे हट गई
230संवृतःवह जो जीव से विमुख हो
231संप्रमर्दनःवह जो बुरे आदमियों को सताता है
232अहः संवर्तकःवह जो दिन को रोमांचित करता है और जोरदार ढंग से कार्य करता है
233वह्निःआग
234अनिलःवायु
235धरणीधरःवह जो पृथ्वी का समर्थन करता है
236सुप्रसादःपूरी तरह से संतुष्ट
237प्रसन्नात्माकभी शुद्ध और सर्व आनंदमय
238विश्वधृक्दुनिया के समर्थक
239विश्वभुक्वह जो सभी अनुभवों का आनंद लेता है
240विभुःवह जो अंतहीन रूपों में प्रकट होता है
241सत्कर्तावह जो अच्छे और समझदार लोगों का पालन करता है
242सत्कृतःवह जो सभी अच्छे लोगों द्वारा पसंद किया जाता है
243साधुःवह जो धर्मी संहिताओं द्वारा रहता है
244जह्नुःलोगों का नेता
245नारायणःवह जो पानी पर रहता है
246नरःमार्गदर्शक
247असंख्येयःवह जिसके पास संख्याहीन नाम और रूप हैं
248अप्रमेयात्माप्राणों के माध्यम से नहीं जानी जाने वाली आत्मा
249विशिष्टःवह जो अपनी महिमा में सभी को स्थानांतरित करता है
250शिष्टकृत्कानून बनाने वाला
251शुचिःवह जो शुद्ध हो
252सिद्धार्थःवह जिसके पास सभी अस्त्र हों
253सिद्धसंकल्पःवह जो वह प्राप्त करता है जो वह चाहता है
254सिद्धिदःद्विभाजनों का दाता
255सिद्धिसाधनःहमारी साधना के पीछे की शक्ति
256वृषाहीसभी क्रियाओं का नियंत्रक
257वृषभःवह जो सभी धर्मों को दर्शाता हो
258विष्णुःलंबे समय से लम्बे
259वृषपर्वाधर्म की ओर जाने वाली सीढ़ी (साथ ही स्वयं धर्म)
260वृषोदरःवह जिसके पेट से आगे की ज़िंदगी दिखती है
261वर्धनःपोषण करने वाला और पोषण करने वाला
262वर्धमानःवह जो किसी भी आयाम में बढ़ सकता है
263विविक्तःअलग
264श्रुतिसागरःसभी शास्त्रों का सागर
265सुभुजःवह जिसके पास सुशोभित भुजाएँ हैं
266दुर्धरःवह जो महान योगियों द्वारा नहीं जाना जा सकता है
267वाग्मीवह जो वाणी में वाक्पटु हो
268महेन्द्रःइंद्र का स्वामी
269वसुदःवह जो सब धन देता हो
270वसुःवह जो धन है
271नैकरूपःवह जिसके पास असीमित रूप हैं
272बृहद्रूपःविशाल, अनंत आयामों का
273शिपिविष्टःसूर्य के पीठासीन देवता
274प्रकाशनःवह जो रोशन करता है
275ओजस्तेजोद्युतिधरःजीवन शक्ति, पवित्रता और सुंदरता के स्वामी
276प्रकाशात्मासंयोगवश स्व
277प्रतापनःतापीय ऊर्जा; एक जो तपता है
278ऋद्धःसमृद्धि से भरा हुआ
279स्पष्टाक्षरःएक जो ओम द्वारा इंगित किया गया है
280मन्त्रःवैदिक मंत्रों की प्रकृति
281चन्द्रांशुःचंद्रमा की किरणें
282भास्करद्युतिःसूर्य का संयोग
283अमृतांशोद्भवः
284भानुःस्व दीप्तिमान
285शशबिन्दुःवह चंद्रमा जिसके पास खरगोश जैसा स्थान हो
286सुरेश्वरःअत्यधिक दान का व्यक्ति
287औषधम्दवा
288जगतः सेतुःभौतिक ऊर्जा के पार एक पुल
289सत्यधर्मपराक्रमःवह जो सत्य और धार्मिकता के लिए वीरतापूर्वक चैंपियन बने
290भूतभव्यभवन्नाथःभूत, वर्तमान और भविष्य का भगवान
291पवनःब्रह्मांड को भरने वाली हवा
292पावनःवह जो वायु को प्राण-शक्ति देता है
293अनलःआग
294कामहावह जो सभी इच्छाओं को नष्ट कर देता है
295कामकृत्वह जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है
296कान्तःवह जो करामाती रूप का हो
297कामःप्रिय
298कामप्रदःवह जो वांछित वस्तुओं की आपूर्ति करता है
299प्रभुःभगवान
300युगादिकृत्युगों के निर्माता
301युगावर्तःसमय के पीछे कानून
302नैकमायःवह जिसके रूप अनंत और विविध हैं
303महाशनःवह जो सब कुछ खाता है
304अदृश्यःअगोचर
305व्यक्तरूपःवह जो योगी के प्रति बोधगम्य है
306सहस्रजित्वह जो हजारों को मारता है
307अनन्तजित्कभी-विजयी
308इष्टःवह जो वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से आह्वान किया जाता है
309विशिष्टःकुलीन और सबसे पवित्र
310शिष्टेष्टःसबसे बड़ा प्रिय
311सिद्धार्थजो पूर्णता प्राप्त करता है, कलियुग के अंतिम युग में बुद्ध अवतार का जन्म नाम
312नहुषःवह जो माया से सबको बांधता है
313वृषःवह जो धर्मात्मा है
314क्रोधहावह जो क्रोध का नाश करता हो
315क्रोधकृत्कर्तावह जो निम्न प्रवृत्ति के विरुद्ध क्रोध उत्पन्न करता है
316विश्वबाहुःवह जिसका हाथ है वह सब कुछ में है
317महीधरःधरती का सहारा
318अच्युतःवह जो परिवर्तन से गुजरता है
319प्रथितःवह जो सभी में व्याप्त है
320प्राणःसभी प्राणियों में प्राण
321प्राणदःवह जो प्राण देता है
322वासवानुजःइंद्र का भाई
323अपां-निधिःपानी का खजाना (सागर)
324अधिष्ठानम्सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का मूल
325अप्रमत्तःवह जो कभी गलत निर्णय नहीं लेता
326प्रतिष्ठितःजिसके पास कोई कारण नहीं है
327स्कन्दःवह जिसकी महिमा सुब्रह्मण्य के माध्यम से व्यक्त की जाती है
328स्कन्दधरःधार्मिकता को वापस लेने का फ़ोल्डर
329धूर्यःजो बिना अड़चन के सृष्टि आदि का संचालन करता है
330वरदःवह जो वरदानों की पूर्ति करता हो
331वायुवाहनःहवाओं का नियंत्रक
332वासुदेवःसभी प्राणियों में विचरना हालांकि उस स्थिति से प्रभावित नहीं है
333बृहद्भानुःवह जो सूर्य और चंद्रमा की किरणों से दुनिया को रोशन करता है
334आदिदेवःहर चीज का प्राथमिक स्रोत
335पुरन्दरःशहरों को नष्ट करने वाला
336अशोकःवह जिसका कोई दुःख न हो
337तारणःवह जो दूसरों को पार करने में सक्षम बनाता है
338तारःवह जो बचाता है
339शूरःवीरता
340शौरिःवह जिसने शौर्य के वंश में अवतार लिया था
341जनेश्वरःलोगों का भगवान
342अनुकूलःसभी के शुभचिंतक
343शतावर्तःवह जो अनंत रूप लेता है
344पद्मीवह जो कमल धारण करता हो
345पद्मनिभेक्षणःलोटस आंखों
346पद्मनाभःवह जिसके पास कमल-नाभि हो
347अरविन्दाक्षःवह जिसकी आँखें कमल के समान सुंदर हों
348पद्मगर्भःवह जो हृदय के कमल में ध्यान किया जा रहा हो
349शरीरभृत्वह जो सभी शरीरों का निर्वाह करता है
350महर्द्धिःजिसकी बड़ी समृद्धि है
351ऋद्धःवह जिसने स्वयं को ब्रह्मांड के रूप में विस्तारित किया है
352वृद्धात्माप्राचीन स्व
353महाक्षःबड़ी-बड़ी आंखें
354गरुडध्वजःएक जो उनके झंडे पर गरुड़ है
355अतुलःबेमिसाल
356शरभःएक जो निकायों के माध्यम से रहता है और चमकता है
357भीमःभयानक
358समयज्ञःजिसकी पूजा भक्त द्वारा मन की समान दृष्टि रखने के अलावा और कुछ नहीं है
359हविर्हरिःसब विस्मरण का रिसीवर
360सर्वलक्षणलक्षण्यःसभी प्रमाणों के माध्यम से जाना जाता है
361लक्ष्मीवान्लक्ष्मी का संघ
362समितिञ्जयःकभी-विजयी
363विक्षरःअविनाशी
364रोहितःमछली का अवतार
365मार्गःराह
366हेतुःकारण
367दामोदरःजिसके पेट में रस्सी हो
368सहःसभी स्थायी
369महीधरःपृथ्वी का वाहक
370महाभागःवह जिसे हर यज्ञ में सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है
371वेगवान्वह जो तेज है
372अमिताशनःअंतहीन भूख की
373उद्भवःप्रवर्तक
374क्षोभणःआंदोलन करने वाला
375देवःवह जो रहस्योद्घाटन करे
376श्रीगर्भःवह जिसमें सभी महिमाएँ हैं
377परमेश्वरःपरम + ईश्वरा = सर्वोच्च भगवान, परम (महालक्ष्मी यानी सभी शक्तियों से ऊपर) + ईश्वर (भगवान) = भगवान की महालक्ष्मी
378करणम्यंत्र
379कारणम्कारण
380कर्ताकर्ता
381विकर्ताब्रह्मांड बनाने वाले अंतहीन किस्मों के निर्माता
382गहनःअनजाना
383गुहःवह जो हृदय की गुफा में निवास करता है
384व्यवसायःदृढ़
385व्यवस्थानःउपजाऊ
386संस्थानःपरम अधिकार
387स्थानदःवह जो सही निवास स्थान को स्वीकार करता है
388ध्रुवःपरिवर्तनों के बीच में परिवर्तनशील
389परर्धिःवह जिसके पास सर्वोच्च अभिव्यक्तियाँ हैं
390परमस्पष्टःअत्यंत ज्वलंत
391तुष्टःजो एक बहुत ही सरल पेशकश के साथ संतुष्ट है
392पुष्टःएक जो कभी भरा-पूरा होता है
393शुभेक्षणःसब शुभ शुभ टकटकी
394रामःएक जो सबसे सुंदर है
395विरामःपरिपूर्ण-विश्राम का वास
396विरजःधीर
397मार्गःराह
398नेयःमार्गदर्शक
399नयःएक जो नेतृत्व करता है
400अनयःजिसके पास कोई नेता नहीं है
401वीरःवीरता
402शक्तिमतां श्रेष्ठःशक्तिशाली के बीच सबसे अच्छा
403धर्मःहोने का नियम
404धर्मविदुत्तमःबोध के पुरुषों में सबसे ज्यादा
405वैकुण्ठःपरम निवास भगवान, वैकुंठ
406पुरुषःजो सभी शरीरों में निवास करता है
407प्राणःजिंदगी
408प्राणदःजीवन देने वाला
409प्रणवःवह जिसकी देवताओं द्वारा प्रशंसा की जाती है
410पृथुःका विस्तार किया
411हिरण्यगर्भःरचयिता
412शत्रुघ्नःशत्रुओं का नाश करनेवाला
413व्याप्तःपरवरदिगार
414वायुःहवा
415अधोक्षजःजिसकी जीवन शक्ति कभी नीचे की ओर नहीं जाती है
416ऋतुःऋतुएँ
417सुदर्शनःवह जिसकी बैठक शुभ हो
418कालःवह जो न्याय करता है और प्राणियों को दंड देता है
419परमेष्ठीजो दिल के भीतर अनुभव के लिए आसानी से उपलब्ध है
420परिग्रहःप्राप्तकर्ता
421उग्रःभयानक
422संवत्सरःवर्ष
423दक्षःहोशियार
424विश्रामःआराम करने की जगह
425विश्वदक्षिणःसबसे कुशल और कुशल
426विस्तारःविस्तार
427स्थावरस्स्थाणुःदृढ़ और अविचल
428प्रमाणम्सबूत
429बीजमव्ययम्अपरिवर्तनीय बीज
430अर्थःवह जो सभी को पूजता हो
431अनर्थःजिनमें से एक को पूरा करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं है
432महाकोशःवह जो उसके चारों ओर महान म्यान लिए हुए है
433महाभोगःवह जो भोग की प्रकृति का है
434महाधनःवह जो सर्वोच्च धनी हो
435अनिर्विण्णःवह जिसका कोई असंतोष न हो
436स्थविष्ठःवह जो बहुत बड़ा है
437अभूःजिसका कोई जन्म नहीं है
438धर्मयूपःवह पद जिसके लिए सभी धर्म बंधे हैं
439महामखःबड़ा त्याग करनेवाला
440नक्षत्रनेमिःतारों का जाल
441नक्षत्रीसितारों के भगवान (चंद्रमा)
442क्षमःवह जो सभी उपक्रमों में सर्वोच्च कुशल हो
443क्षामःवह जो कभी भी बिना किसी कमी के रहता है
444समीहनःजिसकी इच्छाएँ शुभ हों
445यज्ञःजो यज्ञ की प्रकृति का है
446इज्यःवह जो यज्ञ के माध्यम से आह्वान करने लायक हो
447महेज्यःजिसे सबसे ज्यादा पूजा जाना है
448क्रतुःपशु-बलि
449सत्रम्अच्छे का रक्षक
450सतां-गतिःअच्छे की शरण
451सर्वदर्शीसभी ज्ञाता
452विमुक्तात्मानित्यमुक्त स्व
453सर्वज्ञःसर्वज्ञ
454ज्ञानमुत्तमम्सर्वोच्च ज्ञान
455सुव्रतःवह जो कभी शुद्ध व्रत करता हो
456सुमुखःजिसके पास एक आकर्षक चेहरा है
457सूक्ष्मःउपशीर्षक
458सुघोषःशुभ ध्वनि का
459सुखदःसुख देने वाला
460सुहृत्सभी प्राणियों के मित्र
461मनोहरःमन की चोरी करने वाला
462जितक्रोधःवह जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त की हो
463वीरबाहुःशक्तिशाली हथियार होना
464विदारणःएक जो बँटवारा करता है
465स्वापनःएक जो लोगों को सोने के लिए खड़ा करता है
466स्ववशःवह जिसके पास सब कुछ उसके नियंत्रण में हो
467व्यापीसभी सर्वव्यापी
468नैकात्माबहुत से लोग
469नैककर्मकृत्वह जो बहुत से कर्म करता हो
470वत्सरःवास
471वत्सलःपरम स्नेही
472वत्सीपिता
473रत्नगर्भःगहना-वोमद
474धनेश्वरःधन का प्रभु
475धर्मगुब्जो धर्म की रक्षा करता है
476धर्मकृत्जो धर्म के अनुसार कार्य करता है
477धर्मीधर्म का समर्थक
478सत्अस्तित्व
479असत्मोह माया
480क्षरम्वह जो नाश प्रतीत होता है
481अक्षरम्अविनाशी
482अविज्ञातागैर-ज्ञाता (शरीर के भीतर स्थित आत्मा होने का ज्ञाता)
483सहस्रांशुःहज़ार रे वाले
484विधातासभी समर्थक
485कृतलक्षणःजो अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है
486गभस्तिनेमिःसार्वभौमिक पहिया का केंद्र
487सत्त्वस्थःसत्त्व में स्थित
488सिंहःशेर
489भूतमहेश्वरःप्राणियों के महान स्वामी
490आदिदेवःपहला देवता
491महादेवःमहान देवता
492देवेशःसभी देवों के भगवान
493देवभृद्गुरुःइंद्र के सलाहकार
494उत्तरःवह जो हमें संसार सागर से दूर ले जाता है
495गोपतिःगडरिया
496गोप्तारक्षक
497ज्ञानगम्यःजो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अनुभव किया जाता है
498पुरातनःवह जो समय से पहले भी था
499शरीरभूतभृत्वह जो प्रकृति से पोषण करता है जिसमें से शव आए थे
500भोक्ताभोग करनेवाला
501कपीन्द्रःबंदरों के भगवान (राम)
502भूरिदक्षिणःवह जो बड़े-बड़े उपहार देता है
503सोमपःजो यज्ञों में सोम ग्रहण करता है
504अमृतपःजो अमृत पीता है
505सोमःजो चंद्रमा के रूप में पौधों का पोषण करता है
506पुरुजित्एक जिसने कई शत्रुओं पर विजय प्राप्त की
507पुरुसत्तमःगजब का कमाल
508विनयःवह जो अधर्मी हैं उन्हें अपमानित करता है
509जयःविजयी
510सत्यसन्धःसत्य संकल्प का
511दाशार्हःवह जो दशरथ जाति में पैदा हुआ था
512सात्त्वतां पतिःसत्वों के स्वामी
513जीवःवह जो कि क्षत्रिय के रूप में कार्य करता है
514विनयितासाक्षीविनय का साक्षी
515मुकुन्दःमुक्ति का दाता
516अमितविक्रमःअथाह कौशल का
517अम्भोनिधिःचार प्रकार के प्राणियों का मूल
518अनन्तात्माअनंत स्व
519महोदधिशयःजो महान महासागर पर टिकी हुई है
520अन्तकःमौत
521अजःआइंदा
522महार्हःजो सबसे ज्यादा पूजा का हकदार है
523स्वाभाव्यःकभी अपने स्वयं के स्वभाव में निहित है
524जितामित्रःजिसने सभी शत्रुओं पर विजय पा ली है
525प्रमोदनःकभी-आनंदित
526आनन्दःशुद्ध आनंद का एक द्रव्यमान
527नन्दनःवह जो दूसरों को आनंदित करता है
528नन्दःसभी सांसारिक सुखों से मुक्त
529सत्यधर्माजो अपने आप में सभी सच्चे धर्म है
530त्रिविक्रमःएक जिसने तीन कदम उठाए
531महर्षिः कपिलाचार्यःवह जो महान संत कपिला के रूप में अवतरित हुआ
532कृतज्ञःसृष्टि का ज्ञाता
533मेदिनीपतिःधरती का भगवान
534त्रिपदःएक जिसने तीन कदम उठाए हैं
535त्रिदशाध्यक्षःचेतना के तीन राज्यों के भगवान
536महाशृंगःमहान सींग वाला (मत्स्य)
537कृतान्तकृत्सृष्टि का नाश करने वाला
538महावराहःमहान सूअर
539गोविन्दःजो वेदांत के माध्यम से जाना जाता है
540सुषेणःवह जिसके पास आकर्षक सेना हो
541कनकांगदीचमकीले-सोने के बाजूबंद पहनने वाले
542गुह्यःरहस्यमय
543गभीरःअथाह
544गहनःअभेद्य
545गुप्तःअच्छी तरह से छुपा हुआ
546चक्रगदाधरःडिस्क और गदा के वाहक
547वेधाःब्रह्मांड का निर्माता
548स्वांगःएक अच्छी तरह से आनुपातिक अंगों के साथ
549अजितःकिसी के द्वारा नहीं किया गया
550कृष्णःअंधेरे स्वरूपित
551दृढःकंपनी
552संकर्षणोऽच्युतःवह जो पूरी सृष्टि को अपने स्वभाव में समाहित कर लेता है और कभी उस प्रकृति से दूर नहीं होता है
553वरुणःजो क्षितिज पर सेट करता है (सूर्य)
554वारुणःवरुण का पुत्र (वसिष्ठ या अगस्त्य)
555वृक्षःपेड़
556पुष्कराक्षःकमल ने आँख मारी
557महामनःमहान दिमाग
558भगवान्एक जो छह opulences के पास है
559भगहाजो प्रलय के दौरान छः नेत्रों को नष्ट कर देता है
560आनन्दीजो आनंद देता है
561वनमालीजो वन फूलों की माला पहनता है
562हलायुधःजिसके पास अपने हथियार के रूप में एक हल है
563आदित्यःअदिति का पुत्र
564ज्योतिरादित्यःसूर्य का तेज
565सहिष्णुःजो शांति से द्वंद्व को समाप्त करता है
566गतिसत्तमःसभी भक्तों के लिए परम शरण
567सुधन्वाएक जिसके पास शारंग है
568खण्डपरशु:वह जो कुल्हाड़ी रखता हो
569दारुणःअधर्मी के प्रति दया
570द्रविणप्रदःजो दिल से धन देता है
571दिवःस्पृक्स्काई-तक पहुँचने
572सर्वदृग्व्यासःजो ज्ञान के कई पुरुष पैदा करता है
573वाचस्पतिरयोनिजःवह जो सभी विद्याओं का स्वामी है और जो एक गर्भ से अजन्मा है
574त्रिसामाजो देवों, व्रतों और सामनों द्वारा महिमामंडित किया जाता है
575सामगःसमा गीतों का गायक
576सामसाम वेद
577निर्वाणम्सभी आनंद
578भेषजम्दवा
579भृषक्चिकित्सक
580संन्यासकृत्संन्यास का संस्थान
581समःशांत
582शान्तःभीतर शांति हो
583निष्ठासभी प्राणियों का निवास
584शान्तिःजिसका स्वभाव बहुत ही शांति वाला है
585परायणम्मुक्ति का मार्ग
586शुभांगःएक जो सबसे सुंदर रूप है
587शान्तिदःशांति देने वाला
588स्रष्टासभी प्राणियों का निर्माता
589कुमुदःवह जो पृथ्वी पर विचरण करता है
590कुवलेशयःवह जो पानी में फिरता हो
591गोहितःजो गायों का कल्याण करता है
592गोपतिःधरती का पति
593गोप्ताब्रह्मांड का रक्षक
594वृषभाक्षःजिसकी आंखों में इच्छाओं की पूर्ति होती है
595वृषप्रियःजो धर्म में रम जाता है
596अनिवर्तीजो कभी पीछे नहीं हटता
597निवृतात्माजो सभी तरह के भोग से पूरी तरह से संयमित है
598संक्षेप्ताअनचाहा
599क्षेमकृत्अच्छे का कर्ता
600शिवःशुभ
601श्रीवत्सवत्साःएक जिसके सीने पर श्रीवत्स है
602श्रीवासःश्री का निवास
603श्रीपतिःलक्ष्मी का भगवान
604श्रीमतां वरःशानदार के बीच सबसे अच्छा
605श्रीदःनेत्ररोग का दाता
606श्रीशःश्री का प्रभु
607श्रीनिवासःजो अच्छे लोगों में बसता है
608श्रीनिधिःश्री का खजाना
609श्रीविभावनःश्री का वितरक
610श्रीधरःश्री का धारक
611श्रीकरःएक जो श्री देते हैं
612श्रेयःमुक्ति
613श्रीमान्श्री का पौधा
614लोकत्रयाश्रयःतीनों लोकों का आश्रय
615स्वक्षःसुंदर आंखों
616स्वङ्गःसुंदर-पंखवाला
617शतानन्दःअनंत किस्मों और खुशियों की
618नन्दिःअनंत आनंद
619ज्योतिर्गणेश्वरःब्रह्माण्ड में प्रकाशवानों के स्वामी
620विजितात्माएक जिसने इंद्रिय अंगों को जीत लिया है
621विधेयात्माजो कभी भक्तों के लिए प्रेम में आज्ञा देने के लिए उपलब्ध होता है
622सत्कीर्तिःशुद्ध ख्याति में से एक
623छिन्नसंशयःजिनकी शंका कभी शांत होती है
624उदीर्णःमहान पारलौकिक
625सर्वतश्चक्षुःजिसकी हर जगह आंखें हैं
626अनीशःजिसके पास प्रभु का कोई नहीं है
627शाश्वतः-स्थिरःजो शाश्वत और स्थिर है
628भूशयःसमुद्र के किनारे विश्राम करने वाले (राम)
629भूषणःजो संसार को शोभा देता है
630भूतिःएक जो शुद्ध अस्तित्व है
631विशोकःSorrowless
632शोकनाशनःदुखों का नाश करने वाला
633अर्चिष्मान्प्रफुल्लित करने वाला
634अर्चितःजो अपने भक्तों द्वारा निरंतर पूजे जाते हैं
635कुम्भःवह बर्तन जिसके भीतर सब कुछ समाहित है
636विशुद्धात्माएक जो शुद्धतम आत्मा है
637विशोधनःमहान शोधक
638अनिरुद्धःवह जो किसी शत्रु द्वारा अजेय हो
639अप्रतिरथःजिसके पास कोई दुश्मन नहीं है वह उसे धमकी दे
640प्रद्युम्नःबहुत अमीर
641अमितविक्रमःअथाह कौशल का
642कालनेमीनिहाकलानमी का कातिल
643वीरःवीर विजेता
644शौरीएक जो हमेशा अजेय कौशल है
645शूरजनेश्वरःवीर प्रभु
646त्रिलोकात्मातीनों लोकों के स्व
647त्रिलोकेशःतीनों लोकों के स्वामी
648केशवःजिसकी किरणें ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हैं
649केशिहाकेसी का हत्यारा
650हरिःरचयिता
651कामदेवःप्यारे प्रभु
652कामपालःपूरा
653कामीजिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया है
654कान्तःकरामाती रूप का
655कृतागमःआगम शास्त्र का रचयिता
656अनिर्देश्यवपुःअवर्णनीय रूप का
657विष्णुःसभी सर्वव्यापी
658वीरःसाहसी
659अनन्तःअनंत
660धनञ्जयःजिसने विजय प्राप्त करके धन प्राप्त किया
661ब्रह्मण्यःब्राह्मण के रक्षक (नारायण से संबंधित कुछ भी)
662ब्रह्मकृत्जो ब्रह्म में कार्य करता है
663ब्रह्माबनाने वाला
664ब्रहमसबसे बड़ा
665ब्रह्मविवर्धनःजो ब्रह्म को बढ़ाता है
666ब्रह्मविद्जो ब्रह्म को जानता है
667ब्राह्मणःजिसने ब्रह्म को महसूस किया है
668ब्रह्मीजो ब्रह्म के साथ है
669ब्रह्मज्ञःजो ब्रह्म के स्वरूप को जानता है
670ब्राह्मणप्रियःब्राह्मणों को प्रिय है
671महाकर्मःमहान कदम का
672महाकर्माजो महान कर्म करता है
673महातेजामहान वैराग्य में से एक
674महोरगःमहान सर्प
675महाक्रतुःमहान बलिदान
676महायज्वाजिसने महान यज्ञ किए थे
677महायज्ञःमहा यज्ञ
678महाहविःशानदार पेशकश
679स्तव्यःएक जो सभी प्रशंसा की वस्तु है
680स्तवप्रियःजो प्रार्थना के माध्यम से आह्वान किया जाता है
681स्तोत्रम्भजन
682स्तुतिःप्रशंसा का कार्य
683स्तोतावह जो प्रशंसा करे या प्रशंसा करे
684रणप्रियःलड़ाइयों का प्रेमी
685पूर्णःपूरा
686पूरयितापूरा करने वाला
687पुण्यःवास्तव में पवित्र
688पुण्यकीर्तिःपवित्र प्रसिद्धि का
689अनामयःवह जिसे कोई रोग न हो
690मनोजवःमन के रूप में स्विफ्ट करें
691तीर्थकरःतीर्थों के आचार्य
692वसुरेताःवह जिसका सार सुनहरा है
693वसुप्रदःधन का मुक्त करने वाला
694वसुप्रदःमोक्ष का दाता, सबसे बड़ा धन
695वासुदेवःवासुदेव का पुत्र
696वसुःसभी के लिए शरण
697वसुमनाजो हर चीज के प्रति चौकस है
698हविःविस्मरण
699सद्गतिःअच्छे लोगों का लक्ष्य
700सत्कृतिःजो अच्छे कार्यों से भरा है
701सत्ताएक के बिना दूसरा
702सद्भूतिःएक जिसके पास समृद्ध महिमा है
703सत्परायणःअच्छे के लिए सर्वोच्च लक्ष्य
704शूरसेनःजिसके पास वीर और वीर सेनाएँ हों
705यदुश्रेष्ठःयादव वंश के बीच सबसे अच्छा
706सन्निवासःअच्छे का निवास
707सुयामुनःवह जो यमुना के किनारे निवास करता था
708भूतावासःतत्वों का निवास स्थान
709वासुदेवःजो माया से संसार को आवृत करता है
710सर्वासुनिलयःसभी जीवन ऊर्जाओं का निवास
711अनलःअसीमित धन, शक्ति और महिमा में से एक
712दर्पहादुष्ट-चित्त लोगों में अभिमान का नाश करने वाला
713दर्पदःजो धर्मी के बीच अभिमान या श्रेष्ठ बनने का आग्रह करता है
714दृप्तःजो अनंत आनंद से सराबोर है
715दुर्धरःचिंतन की वस्तु
716अथापराजितःअसभ्य
717विश्वमूर्तिःपूरे ब्रह्मांड के रूप में
718महामूर्तिःमहान रूप है
719दीप्तमूर्तिःदेदीप्यमान रूप का
720अमूर्तिमान्जिसका कोई रूप न हो
721अनेकमूर्तिःबहु का गठन
722अव्यक्तःUnmanifeset
723शतमूर्तिःकई रूपों में
724शताननःकई-चेहरे
725एकःएक
726नैकःबहुत सारे
727सवःयज्ञ का स्वरूप
728कःजो आनंद की प्रकृति का है
729किम्क्या और किससे पूछताछ की जाए)
730यत्कौन कौन से
731तत्उस
732पदमनुत्तमम्पूर्णता की असमान अवस्था
733लोकबन्धुःदुनिया का दोस्त
734लोकनाथःसंसार के स्वामी
735माधवःमधु के परिवार में पैदा हुए
736भक्तवत्सलःजो अपने भक्तों से प्रेम करता है
737सुवर्णवर्णःगोल्डन रंग का
738हेमांगःवह जिसके पास सोने के अंग हों
739वरांगःसुंदर अंगों के साथ
740चन्दनांगदीएक जो आकर्षक बाजूबंद है
741वीरहाबहादुर नायकों का संहारक
742विषमःअप्रतिम
743शून्यःशून्य
744घृताशीजिसे अच्छी इच्छाओं की कोई आवश्यकता नहीं है
745अचलःगैर चलती
746चलःचलती
747अमानीझूठी व्यर्थता के बिना
748मानदःजो अपनी माया द्वारा, शरीर के साथ झूठी पहचान का कारण बनता है
749मान्यःजिसे सम्मानित किया जाना है
750लोकस्वामीब्रह्मांड के भगवान
751त्रिलोकधृक्वह जो तीनों लोकों का सहारा है
752सुमेधाजिसके पास शुद्ध बुद्धि है
753मेधजःबलिदानों से बाहर पैदा हुए
754धन्यःभाग्यशाली
755सत्यमेधःजिसकी बुद्धि कभी असफल नहीं होती
756धराधरःधरती का एकमात्र सहारा
757तेजोवृषःएक जो चमक दिखाती है
758द्युतिधरःजो एक शानदार रूप धारण करता है
759सर्वशस्त्रभृतां वरःहथियारों को छेड़ने वालों में सबसे अच्छा है
760प्रग्रहःपूजा करने वाला
761निग्रहःखूनी
762व्यग्रःजो कभी भक्त की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है
763नैकशृंगःएक जिसके पास कई सींग हैं
764गदाग्रजःजो मंत्र के माध्यम से आह्वान किया जाता है
765चतुर्मूर्तिःचार का गठन
766चतुर्बाहुःचार हाथ
767चतुर्व्यूहःजो स्वयं को चार व्योमों में गतिशील केंद्र के रूप में व्यक्त करता है
768चतुर्गतिःसभी चार वर्णों और आश्रमों का अंतिम लक्ष्य
769चतुरात्मासाफ दिमाग
770चतुर्भावःचार का स्रोत
771चतुर्वेदविद्चारों वेदों का ज्ञाता
772एकपात्एक-पैर वाला (बीजी 10.42)
773समावर्तःकुशल टर्नर
774निवृत्तात्माजिसका मन इन्द्रिय भोग से दूर हो जाता है
775दुर्जयःअपराजेय
776दुरतिक्रमःजिसकी अवज्ञा करना कठिन है
777दुर्लभःजिसे बड़े प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है
778दुर्गमःजिसे बड़ी मेहनत से महसूस किया जाता है
779दुर्गःमें तूफान के लिए आसान नहीं है
780दुरावासःलॉज करना आसान नहीं है
781दुरारिहाअसुरों का वध
782शुभांगःकरामाती अंगों वाला
783लोकसारंगःजो ब्रह्मांड को समझता है
784सुतन्तुःखूबसूरती से विस्तार किया
785तन्तुवर्धनःजो परिवार के लिए ड्राइव की निरंतरता का समर्थन करता है
786इन्द्रकर्माजो हमेशा गौरवशाली शुभ कार्यों को करता है
787महाकर्माजो महान कार्यों को पूरा करता है
788कृतकर्माजिसने अपने कृत्य को पूरा किया है
789कृतागमःवेदों के लेखक
790उद्भवःपरम स्रोत
791सुन्दरःअनुपम सौंदर्य का
792सुन्दःबड़ी दया की
793रत्ननाभःसुंदर नाभि का
794सुलोचनःएक जिसकी सबसे अधिक मुग्ध आँखें हैं
795अर्कःवह जो सूर्य के रूप में हो
796वाजसनःभोजन देने वाला
797शृंगीएक सींग वाला
798जयन्तःसभी शत्रुओं का विजेता
799सर्वविज्जयीजो एक बार सर्वज्ञ और विजयी होता है
800सुवर्णबिन्दुःसोने की तरह उज्ज्वल अंगों के साथ
801अक्षोभ्यःएक जो कभी अनारक्षित है
802सर्ववागीश्वरेश्वरःवाणी के भगवान
803महाहृदःएक जो एक महान ताज़ा स्विमिंग पूल की तरह है
804महागर्तःमहान चैस
805महाभूतःमहामानव
806महानिधिःमहान निवास
807कुमुदःजो पृथ्वी को प्रसन्न करता है
808कुन्दरःवह जिसने पृथ्वी को उठा लिया
809कुन्दःजो कुंड के फूलों की तरह आकर्षक है
810पर्जन्यःवह जो बरसाती बादलों के समान है
811पावनःजो कभी शुद्ध होता है
812अनिलःजो कभी फिसलता नहीं है
813अमृतांशःजिसकी इच्छाएँ कभी फलहीन नहीं होतीं
814अमृतवपुःवह जिसका रूप अमर है
815सर्वज्ञःसर्वज्ञ
816सर्वतोमुखःजो उसका चेहरा है वह हर जगह बदल गया है
817सुलभःजो आसानी से उपलब्ध है
818सुव्रतःजिसने सबसे शुभ रूपों को लिया है
819सिद्धःएक जो पूर्णता है
820शत्रुजित्एक जो कभी अपने दुश्मनों के मेजबानों पर विजयी होता है
821शत्रुतापनःदुश्मनों का कोलाहल
822न्यग्रोधःजो खुद को माया से पर्दा करता है
823उदुम्बरःसभी जीवों का पोषण
824अश्वत्थःजीवन का पेड़
825चाणूरान्ध्रनिषूदनःकनुरा का कातिल
826सहस्रार्चिःवह जिसके पास हजारों किरणें हों
827सप्तजिह्वःवह जो खुद को अग्नि की सात जीभों के रूप में व्यक्त करता है (प्रकार की अग्नि)
828सप्तैधाःआग की लपटों में सात झुलस गए
829सप्तवाहनःजिसके पास सात घोड़ों (सूर्य) का वाहन है
830अमूर्तिःनिराकार
831अनघःगुनाहों के बिना
832अचिन्त्यःसमझ से बाहर
833भयकृत्भय का दाता
834भयनाशनःभय का नाश करनेवाला
835अणुःउपशीर्षक
836बृहत्महानतम
837कृशःनाजुक, दुबला
838स्थूलःएक वो जो सबसे फेमस है
839गुणभृत्जो समर्थन करता है
840निर्गुणःबिना किसी गुण के
841महान्शक्तिमान
842अधृतःबिना सहारे का
843स्वधृतःस्व समर्थित
844स्वास्यःएक जो एक शानदार चेहरा है
845प्राग्वंशःएक जो सबसे प्राचीन वंश है
846वंशवर्धनःवह जो अपने वंशजों के परिवार को गुणा करता है
847भारभृत्जो ब्रह्मांड के भार को वहन करता है
848कथितःजो सभी शास्त्रों में महिमा मंडित है
849योगीजिसे योग के माध्यम से महसूस किया जा सकता है
850योगीशःयोगियों का राजा
851सर्वकामदःजो सच्चे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करता है
852आश्रमःहेवन
853श्रमणःजो सांसारिक लोगों को सताता है
854क्षामःजो सब कुछ नष्ट कर देता है
855सुपर्णःस्वर्ण पत्ती (वेद) बीजी 15.1
856वायुवाहनःहवाओं का तेज
857धनुर्धरःधनुष की जटा
858धनुर्वेदःजिसने तीरंदाजी का विज्ञान घोषित किया
859दण्डःजो दुष्टों को दंड देता है
860दमयितानियंत्रक
861दमःस्व में सुन्दरता
862अपराजितःजिसे पराजित नहीं किया जा सकता है
863सर्वसहःएक जो पूरे ब्रह्मांड को वहन करता है
864अनियन्ताजिसका कोई नियंत्रक नहीं है
865नियमःवह जो किसी के नियमों के अधीन न हो
866अयमःजो कोई मृत्यु नहीं जानता
867सत्त्ववान्वह जो शोषण और साहस से भरा हो
868सात्त्विकःजो सात्विक गुणों से परिपूर्ण है
869सत्यःसत्य
870सत्यधर्मपराक्रमःजो सत्य और धर्म का बहुत वास है
871अभिप्रायःजिसका सामना सभी साधकों को करना है, अनंत तक
872प्रियार्हःएक जो हमारे सभी प्यार के हकदार हैं
873अर्हःजिसकी पूजा की जानी चाहिए
874प्रियकृत्एक जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में कभी-कभी बाध्य है
875प्रीतिवर्धनःजो भक्त के हृदय में आनंद बढ़ाता है
876विहायसगतिःजो अंतरिक्ष में यात्रा करता है
877ज्योतिःस्व दीप्तिमान
878सुरुचिःजिसकी इच्छा ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है
879हुतभुक्जो यज्ञ में अर्पित होता है वह सब भोगता है
880विभुःसभी सर्वव्यापी
881रविःएक जो सब कुछ सूख जाता है
882विरोचनःजो विभिन्न रूपों में चमकता है
883सूर्यःएक स्रोत जहां से सब कुछ पैदा होता है
884सविताजो स्वयं से ब्रह्माण्ड को सामने लाता है
885रविलोचनःजिसकी एक आंख सूर्य है
886अनन्तःअनंत
887हुतभुक्जो बाध्यता को स्वीकार करता है
888भोक्ताजो भोगता है
889सुखदःउन लोगों के लिए आनंद का दाता जो मुक्त हैं
890नैकजःवह जो कई बार जन्म लेता है
891अग्रजःपहला जन्म
892अनिर्विण्णःजो कोई निराशा महसूस करता है
893सदामर्षीजो अपने भक्तों के अतिचारों को क्षमा कर देता है
894लोकाधिष्ठानम्ब्रह्मांड का मूल
895अद्भुतःआश्चर्यजनक
896सनात्शुरुआत और अंतहीन कारक
897सनातनतमःसबसे प्राचीन
898कपिलःमहान ऋषि कपिला
899कपिःजो पानी पीता है
900अव्ययःवह जिसमें ब्रह्मांड का विलय होता है
901स्वस्तिदःस्वस्ति का दाता
902स्वस्तिकृत्जो सब शुभ को लूटता है
903स्वस्तिएक जो सभी शुभता का स्रोत है
904स्वस्तिभुक्जो निरंतर शुभता प्राप्त करता है
905स्वस्तिदक्षिणःशुभता का वितरक
906अरौद्रःवह जिसकी कोई नकारात्मक भावना या आग्रह नहीं है
907कुण्डलीवह जो शार्क के झुमके पहनता है
908चक्रीचक्र का धारक
909विक्रमीसबसे साहसी
910ऊर्जितशासनःजो अपने हाथ से आज्ञा देता है
911शब्दातिगःजो सभी शब्दों को प्रसारित करता है
912शब्दसहःजो वैदिक घोषणाओं द्वारा खुद को लागू करने की अनुमति देता है
913शिशिरःठंड का मौसम, सर्दी
914शर्वरीकरःअंधेरे का निर्माता
915अक्रूरःकभी क्रूर नहीं
916पेशलःवह जो अत्यंत कोमल हो
917दक्षःशीघ्र
918दक्षिणःसबसे उदार
919क्षमिणांवरःवह जो पापियों के साथ सबसे अधिक धैर्य रखता है
920विद्वत्तमःजिसके पास सबसे बड़ी बुद्धिमानी है
921वीतभयःबिना किसी डर के
922पुण्यश्रवणकीर्तनःजिसकी महिमा सुनने से पवित्रता बढ़ती है
923उत्तारणःजो हमें परिवर्तन के सागर से बाहर निकालता है
924दुष्कृतिहाबुरे कार्यों का नाश करने वाला
925पुण्यःअति शुद्ध
926दुःस्वप्ननाशनःजो सभी बुरे सपनों को नष्ट कर देता है
927वीरहावह जो गर्भ से गर्भ तक के मार्ग को समाप्त करता है
928रक्षणःब्रह्मांड का रक्षक
929सन्तःवह जो संत पुरुषों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है
930जीवनःसभी प्राणियों में प्राण फूटते हैं
931पर्यवस्थितःजो हर जगह बसता है
932अनन्तरूपःअनंत रूपों में से एक
933अनन्तश्रीःअनंत महिमाओं से भरा हुआ
934जितमन्युःजिसे क्रोध न हो
935भयापहःजो सभी भय का नाश करता है
936चतुरश्रःएक जो वर्ग से संबंधित है
937गभीरात्माथाह पाने के लिए बहुत गहरा
938विदिशःजो अपने देने में अद्वितीय है
939व्यादिशःजो उनकी कमांडिंग पावर में अद्वितीय है
940दिशःजो सलाह देता है और ज्ञान देता है
941अनादिःएक जो पहला कारण है
942भूर्भूवःपृथ्वी का उपरी भाग
943लक्ष्मीःब्रह्मांड की महिमा
944सुवीरःजो विभिन्न तरीकों से आगे बढ़ता है
945रुचिरांगदःएक जो resplendent कंधे टोपी पहनता है
946जननःवह जो सभी जीवित प्राणियों का उद्धार करता है
947जनजन्मादिःसभी प्राणियों के जन्म का कारण
948भीमःभयानक रूप
949भीमपराक्रमःजिसकी शत्रुता उसके दुश्मनों से भयभीत है
950आधारनिलयःमौलिक अनुचर
951अधाताजिसके ऊपर कोई और आज्ञा न हो
952पुष्पहासःवह जो एक शुरुआती फूल की तरह चमकता है
953प्रजागरःकभी-जागा
954ऊर्ध्वगःवह जो हर चीज में सबसे ऊपर है
955सत्पथाचारःजो सत्य के मार्ग पर चलता है
956प्राणदःजीवन देने वाला
957प्रणवःओमकारा
958पणःसर्वोच्च सार्वभौमिक प्रबंधक
959प्रमाणम्वह जिसका स्वरूप वेद है
960प्राणनिलयःवह जिसमें सभी प्राण स्थापित हैं
961प्राणभृत्वह जो सभी प्राणों पर शासन करता है
962प्राणजीवनःवह जो सभी जीवित प्राणियों में प्राण-वायु रखता है
963तत्त्वम्वास्तविकता
964तत्त्वविद्जिसने वास्तविकता को जान लिया है
965एकात्माएक स्व
966जन्ममृत्युजरातिगःजो स्वयं में कोई जन्म, मृत्यु या वृद्धावस्था नहीं जानता
967भूर्भुवःस्वस्तरुःतीनों लोकों का वृक्ष (भौ = स्थलीय, स्वह = आकाशीय और भुवः = बीच में विश्व)
968तारःएक जो सभी को पार करने में मदद करता है
969सविताःसबका बाप
970प्रपितामहःप्राणियों के पिता (ब्रह्मा)
971यज्ञःजिसका बहुत ही स्वभाव यज्ञ है
972यज्ञपतिःसभी यज्ञों के स्वामी
973यज्वावह जो यज्ञ करता हो
974यज्ञांगःजिसका एक अंग है यज्ञ में काम आने वाली चीजें
975यज्ञवाहनःजो यज्ञों को पूर्ण रूप से सम्पन्न करता है
976यज्ञभृद्यज्ञों का अधिपति
977यज्ञकृत्जो यज्ञ करता है
978यज्ञीयज्ञों का आनंद लेने वाला
979यज्ञभुक्जो कुछ भी चढ़ाया जाता है, उसका प्राप्तकर्ता
980यज्ञसाधनःजो सभी यज्ञों को पूरा करता है
981यज्ञान्तकृत्जो यज्ञ का समापन कार्य करता है
982यज्ञगुह्यम्यज्ञ द्वारा साकार किया जाने वाला व्यक्ति
983अन्नम्एक जो भोजन है
984अन्नादःजो खाना खाता है
985आत्मयोनिःअकारण कारण
986स्वयंजातःस्वयंजनित
987वैखानःवह जो पृथ्वी से कटता है
988सामगायनःवह जो गाता है गीत; जो सुनता है वह प्रेम करता है;
989देवकीनन्दनःदेवकी का पुत्र
990स्रष्टाबनाने वाला
991क्षितीशःधरती का भगवान
992पापनाशनःपाप का नाश करनेवाला
993शंखभृत्जिसके पास दिव्य पंचजन्य है
994नन्दकीनंदका तलवार धारण करने वाला
995चक्रीसुदर्शन का वाहक
996शार्ङ्गधन्वाजो अपने शारंग धनुष को लक्ष्य करता है
997गदाधरःकौमोदकी क्लब का वाहक
998रथांगपाणिःजिसके पास रथ का पहिया है, उसका हथियार; अपने हाथों में रथ के तारों के साथ एक;
999अक्षोभ्यःजो किसी से नाराज नहीं हो सकता
1000सर्वप्रहरणायुधःवह जिसके पास सभी प्रकार के हमले और लड़ाई के लिए सभी उपकरण हैं

Leave a Comment